ĐĂNG NHẬP

VLU account

VĂN LANG

Đăng nhập với tài khoản Văn Lang.

VLU account

GOOGLE

Đăng nhập với tài khoản Google.

Sinh viên và CBGVNV nên đăng nhập bằng Email của Trường (Microsoft) để tăng tính xác thực.
Cựu sinh viên có thể đăng nhập bằng tài khoản Google